Σκοπός του ΣΕΔΙ

Πρωταρχικός σκοπός του Σ.Ε.ΔΙ, όπως ορίζεται και στο καταστατικό είναι η εδραίωση, ενίσχυση και προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης καθώς και η ανάδειξη, χρήση και διάδοση όλων των μορφών της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution - ADR) στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στους καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων...

α) η καθιέρωση της διαμεσολάβησης ως θεσμού γενικής αποδοχής για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών και η ευρεία χρήση της

β) η δημιουργία μηχανισμών ενημέρωσης των μερών μιας διαφοράς για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους μέσω της διαμεσολάβησης

γ) η επέκταση του θεσμού της διαμεσολάβησης και η εφαρμογή της όχι μόνο σε διαφορές ιδιωτικού δικαίου αλλά και σε διαφορές που αποτελούν αντικείμενο άλλων κλάδων του δικαίου

δ) η ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον τομέα της διαμεσολάβησης, με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, οργανώσεις, σωματεία, δίκτυα και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού

ε) η συμβολή στη μελέτη, έρευνα και εξέλιξη της θεωρίας και της πράξης της διαμεσολάβησης

στ) η ενθάρρυνση προς τα μέλη του Σωματείου για την επιστημονική και πρακτική τους κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευσή τους, με σκοπό τη διασφάλιση υπηρεσιών διαμεσολάβησης υψηλού επιπέδου και την αναβάθμιση και διαφύλαξη του κύρους του θεσμού

ζ) η ανάδειξη του Σ.Ε.ΔΙ ως θεσμικού συνομιλητή της πολιτείας για τη διαμόρφωση των νομοθετημάτων και των αποφάσεων που θα καθορίζουν κάθε φορά το πλαίσιο λειτουργίας της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα

η) η καθιέρωση του Σ.Ε.ΔΙ ως ειδικού φορέα εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα διαμεσολάβησης

θ) η προάσπιση και προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σ.Ε.ΔΙ καθώς και η θεσμική κατοχύρωση, εδραίωση, ανάπτυξη και προστασία του διαμεσολαβητή.