Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών, για λόγους προώθησης της επαγγελματικής  δραστηριότητας των διαμεσολαβητών, φιλοξενεί στην ενότητα Δίκτυο, τα στοιχεία (προσωπικά και μη) αποκλειστικά και μόνο των διαμεσολαβητών που θα επιλέξουν να τα καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα μόνοι τους, με ατομικούς κωδικούς πρόσβασης, ώστε να εμφανίζονται αυτά αναρτημένα προς ανάγνωση και χρήση όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας και δεν προβαίνει σε καμία απολύτως διαχείριση ή επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων σε ότι αφορά την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Οι διαμεσολαβητές, που επιλέγουν να αναρτήσουν τα δεδομένα τους στην ιστοσελίδα, μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγράψουν από την ιστοσελίδα τα δεδομένα τα οποία καταχώρησαν, τα οποία αυτομάτως θα διαγραφούν και από οποιαδήποτε σχετικό αρχείο του συστήματος. Η ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών εμφανίζει όλα τα δεδομένα που εισάγουν οι διαμεσολαβητές κατά την εγγραφή τους και δεν τηρεί κάποιο επιπλέον στοιχείο στα αρχεία της. Για οποιαδήποτε πρόβλημα που έχει σχέση με την ανάρτηση η διαγραφή των παραπάνω δεδομένων, οι διαμεσολαβητές μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύνδεσμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sedi.gr    

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών τηρεί λίστα μελών η οποία περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με αυτά που, όσοι διαμεσολαβητές το επιθυμούν, θα αναρτήσουν, στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος, με σεβασμό στην αρχή της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμεύεται για την ορθή τήρηση των παραπάνω δεδομένων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν.4624/2019. Οι διαμεσολαβητές αναγνωρίζουν και συναινούν πως ο Σύνδεσμος δικαιούται να χρησιμοποιεί ως κανάλι επικοινωνίας με αυτούς τη μια ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας (SMS, MMS, VIBER, WHATSUP, MESSENGER, INSTAGRAM κλπ  που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα που έχουν αποστείλει στον Σύνδεσμο. Ο διαμεσολαβητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παραπάνω συναίνεση, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίστηκε σε αυτήν. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση ο Σύνδεσμος δε θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών του για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο ο διαμεσολαβητής χορήγησε τα προσωπικά του δεδομένα. Ο Σύνδεσμος επεξεργάζεται κάποια από τα δεδομένα των διαμεσολαβητών για στατιστικούς λόγους, φροντίζοντας πάντοτε να μην υπάρχει κανένα συσχετισμός με τον διαμεσολαβητή από τον οποίο αντλήθηκαν. 

Αποδέκτες των δεδομένων των διαμεσολαβητών είναι το ανθρώπινο δυναμικό του Συνδέσμου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και ενδεχομένως τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας προς το Σύνδεσμο, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα παραπάνω πρόσωπα και πάροχοι δεσμεύονται  να τηρούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία και προστασία τους. Τα δεδομένα των διαμεσολαβητών τηρούνται από τον Σύνδεσμο μέχρι να αιτηθεί κάθε διαμεσολαβητής τη διαγραφή τους.

Κάθε διαμεσολαβητής έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή με τον Σύνδεσμο προκειμένου να ασκήσει  τα νόμιμα δικαιώματά του στο info@sedi.gr  

Τα δικαιώματα του φυσικού προσώπου είναι,

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από τον Σύνδεσμο
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ τυχόν ανακριβών  δεδομένων και  συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων (που θα γίνεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, μέσω κωδικών πρόσβασης)
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ («δικαίωμα στη λήθη») εφόσον δεν υπάρχει κάποιος εύλογος ή νόμιμος λόγος, ή υποχρέωση του Συνδέσμου για τη διατήρησή τους ((που θα γίνεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, μέσω κωδικών πρόσβασης)
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, δηλαδή στη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει έντυπα αρχεία και η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν  επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του φυσικού προσώπου, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον

Αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε καταγγελία παραβίασης των δικαιωμάτων του φυσικού προσώπου  σχετικά με την προστασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr).