Πλεονεκτήματα

Εθελοντική διαδικασία

Τα μέρη προσέρχονται με τη δική τους ελεύθερη βούληση στη διαμεσολάβηση και μπορούν επίσης ελεύθερα να αποχωρήσουν από αυτήν. Ωστόσο, με τον νόμο 4640/2019 είναι πλέον υποχρεωτική η παρουσία των μερών σε μια Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης, πριν συζητηθεί η αγωγή τους στα δικαστήρια, με σκοπό την εξεύρεση μιας εξωδικαστικής λύσης. 

Τα μέρη αποφασίζουν το αποτέλεσμα

Τα μέρη έχουν τον έλεγχο στο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να καταλήξει απαραίτητα σε συμφωνία των μερών σχετικά με τη διαφορά τους. Τα μέρη όμως έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη λύση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους. Σε αντίθεση με τα δικαστήρια όπου είναι υποχρεωμένα να δεχθούν τη λύση που θα αποφασίσει ο δικαστής.

Ταχύτητα

Η εμπειρία δείχνε πως η διάρκεια ολοκλήρωσης της διαμεσολάβησης είναι από λίγες ώρες μέχρι λίγες ημέρες. Οι περισσότερες διαμεσολαβήσεις που αφορούν σε απλές διαφορές επιλύονται συνήθως εντός της ίδιας ημέρας σε αντίθεση με τις πολυετείς δικαστικές διαδικασίες .

Ευέλικτη διαδικασία

Η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη άτυπη διαδικασία χωρίς αυστηρούς δικονομικούς κανόνες.

Δεν υπάρχουν νικητές & ηττημένοι

Η διαμεσολάβηση έχει ως στόχο την ικανοποίηση των συμφερόντων και των αναγκών και των δύο μερών. Με την επίτευξη συμφωνίας δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι όπως συμβαίνει με μια δικαστική απόφαση.

Οδηγούν στη διατήρηση καλών σχέσεων

Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται με τη διαμεσολάβηση είναι βιώσιμες γιατί αποτελούν επιθυμία των μερών. Και αυτό ακριβώς επιτρέπει να διατηρηθεί μια καλή σχέση μεταξύ των μερών και στο μέλλον, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο στις εμπορικές διαφορές, όσο και στις οικογενειακές, όπου πρώτιστο μέλημα είναι το συμφέρον των παιδιών.

Αμεροληψία

Ο διαμεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα μέρη, είναι ουδέτερος, αμερόληπτος προς τη διαφορά και τα μέρη και δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον από την έκβαση της διαμεσολάβησης. Ορίζεται από τα μέρη με κοινή συμφωνία ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής των μερών. Εφόσον τα μέρη δε συμφωνούν στο πρόσωπο του διαμεσολαβητή, μπορούν να ορίσουν το καθένα τον διαμεσολαβητή που θα επιλέξει, όποτε θα γίνει συνδιαμεσολάβηση για την επίλυση της διαφοράς τους. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα του ν. 4640/2019 για διορισμό διαμεσολαβητή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Εμπιστευτικότητα

Η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται σε αυτήν πρακτικά. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. Κανένα από τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία, δεν μπορεί να καταθέσει ως μάρτυρας σε δικαστήριο για την ίδια υπόθεση.

Μικρότερο κόστος

Το κόστος της διαμεσολάβησης είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό της δικαστικής αντιδικίας λόγω των αμοιβών και της μικρής χρονικής διάρκειας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.