Ποιοι Είμαστε

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών (Σ.Ε.ΔΙ) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε για να εκπροσωπήσει ενεργά τους διαμεσολαβητές σε όλη την Ελληνική επικράτεια και να αποτελέσει το μέσο για την προώθηση του θεσμού, συμφωνώντας με τις θεμελιώδεις αρχές της διαμεσολάβησης και με τις εκτιμήσεις για την αναγκαιότητα εφαρμογής του θεσμού όπως αυτές εκφράζονται στο προοίμιο της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Ο Σ.Ε.ΔΙ εκτιμά ότι ο θεσμός της διαμεσολάβησης δεν αποσκοπεί μόνο στην αποφόρτιση των δικαστηρίων, αλλά ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, εισάγοντας στην ελληνική κοινωνία τη σύγχρονη παγκόσμια τάση της συμμετοχής των κοινωνικών, επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων στην προβολή και προώθηση χρήσιμων κοινωνικών θεσμών καθώς και της συνεργασίας τους με σκοπό την ανεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων με γνώμονα τα συμφέροντα των αντιμαχόμενων πλευρών, την κοινωνική ειρήνη και την περαιτέρω συνεργασία τους, όπου αυτό καθίσταται δυνατό.

Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου,

α) αξιολογώντας ως κομβική για την εξέλιξη του θεσμού τη μεταφορά της ξένης εμπειρίας στην Ελλάδα τόσο σε θέματα διαδικασιών όσο και στο επίπεδο της ανάπτυξης συνεργασιών με ομόλογους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα,

β) υιοθετώντας τις αρχές του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας διαμεσολαβητών και τις παγκόσμια αποδεκτές πρακτικές σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή,

γ) πιστεύοντας στην ιδιαίτερη χρησιμότητα της συνεχούς επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των διαμεσολαβητών στο αντικείμενο της γνώσης τους με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και την προστασία του κύρους του θεσμού και

δ) αναγνωρίζοντας την ανάγκη συλλογικής έκφρασης των Ελλήνων διαμεσολαβητών, δικηγόρων και μη, για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και τη ανάγκη συμμετοχής τους στη διαμόρφωση των νομοθετημάτων και των αποφάσεων που θα καθορίζουν κάθε φορά το πλαίσιο λειτουργίας της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα,

σύστησαν κατά την έννοια των άρθρων 78 επ. Α.Κ. το σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών (Σ.Ε.ΔΙ)».

Η παρουσία του Σ.Ε.ΔΙ δίνει την δυνατότητα σε όλους τους διαμεσολαβητές που εκπαιδεύονται στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό από πιστοποιημένους φορείς και πιστεύουν στην προώθηση του συγκεκριμένου θεσμού, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ακουστούν δυνατά μέσα από το σωματείο και τις δράσεις που αναπτύσσει.